ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  บัญชีแนบท้ายประกาศ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่12 , หมู่ที่ 13