การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563