การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

– ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” 

– ร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งบ้านบวรรักษ์ “คืนคนดีให้ครอบครัวและสังคม”

– ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูเชิงคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์”

– โครงการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์”

– ร่วมงานทำบุญหมู่บ้าน ประจำปี 2563

– ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด