การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– โครงการประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

– การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

– กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563

– โครงการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์”