ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563