ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. ทางโทรศัพท์     หมายเลข 0-5602-9816

2. ทางตู้รับความคิดเห็น หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5         ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

3. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่  201  หมู่ที่  5  ตำบลห้วยไร่             อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

4. ทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  http://huayrai-lomsak.go.th

5. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  [email protected]

6. ทาง Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่                                                  https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

7. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในวันและเวลาราชการ