ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562