วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

1) การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า

2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

3) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง

4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งอุตสาหกรรมและชุมชน

 

นโยบายการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ของตำบลห้วยไร่

“การพัฒนา  การศึกษาก้าวไกล  ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข  ความยากจนหมดไป  ดำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้ให้แก่เยาวชน ราษฎรทุกคนสุขใจ”

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟู ศิลปะ จารีตประเพณี ฯลฯ
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
 2. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
 6. การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการปกครอง
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน