แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

– ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563