แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (พ.ศ.2561-2564),ประกาศใช้แผนสี่ปี,ปก คำนำ สารบัญ,แผนสี่ปี ส่วนที่ 1,แผนสี่ปี ส่วนที่ 2,แผนสี่ปี ส่วนที่ 3,แผนสี่ปี ส่วนที่ 4,แผนสี่ปี ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4