messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้1,261
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,474
ทั้งหมด 280,000

check_circle ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
EIT
ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ (บุคคล/นิติบุคคล/เอกชน/หน่วยงานราชการ) ที่เคยรับบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


camera_alt ภาพกิจกรรม
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 [4 มิถุนายน 2567]
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [31 พฤษภาคม 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การป้องกันและแก้ไขปัญาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5[21 พฤษภาคม 2567]
มอบบ้านให้กับผู้พิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 [26 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเสีย ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
การวางแผนและส่งเสริมการปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
folder ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง

image ผลิตภัณฑ์ ในตำบล

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะพร้าวแก้วบ้านท่าช้างหมู่ที่ 2[27 มิถุนายน 2566]

วิสาหกิจชุมชน ตำบลห้วยไร่ กล้วยเบรคแตก กรอบหวานธรรมชาติ[27 มิถุนายน 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่