องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ระเบียบ/กฎหมาย
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหางานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1