องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box กองคลัง
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเปรมฤดี ชาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเปรมฤดี ชาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสมบุญ ด้วงผาง
นักวิชาการพัสดุ
นายสมบุญ ด้วงผาง
นักวิชาการพัสดุ
นางณฐมน นามกันยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณฐมน นามกันยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรัชนก ดวงใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรัชนก ดวงใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจินดารัตน์ ยอดคำ
นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวจินดารัตน์ ยอดคำ
นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16