messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? (18 เมษายน 2567) บ้านท่าช้าง ม.1 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 1. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 5. หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) กรอกเอกสารถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินมาด้วย 6. หนังสือรับรองพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เซ็นชื่อรับรอง) 7. หนังสือรับรองพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ถ้ามี) (กรณีเป็นอาคารลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวาชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรมควบคุม) 8. หนังสือใบมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีไม่ใช่ผู้ขออนุญาต ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 9. สำเนาหนังสือรับรองการขออนุญาตตั้งโรงงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 10. แผนผังบริเวณ 11. แบบแปลน (โดยละเอียด) ที่วิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น จำนวน 5 ชุด 12. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) กรอกเอกสารถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินมาด้วย 13. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)....................................................................................................................................... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง อบต.ห้วยไร่ โทร.056-029816
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับเด็กกี่ขวบ (27 กุมภาพันธ์ 2566) บ้านหัวนาท่าช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รับสมัครเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ เด็กที่สมัครเข้าเรียนต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเเดือน เมษายน 2566 และเปิดเรียนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5602-9816
สอบถามเรื่องการเสียภาษีที่ดินครับ สามารถเสียผ่าน ON LINE ได้มั้ยครับ (17 สิงหาคม 2565) นายมนัส หมุ่ยจันทา ได้ค่ะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่านสามารถชำระภาษีฯ ผ่านระบบ ONLINE ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ห้วยไร่ คุณเปรมฤดี ชาอุ่น 089-6431155 ขอบคุณค่ะ
อบต.หยุดพักเที่ยงมั้ยคะ? จะไปขึ้นเสียภาษี (18 มีนาคม 2565) บ้านท่าช้าง ท่านสามารถมาติดต่อขอรับบริการที่ อบต.ห้วยไร่ ในช่วงพักเที่ยงได้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
จดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ (14 มีนาคม 2565) คนบ้านร่องคู ๑.๑. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (๑) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) (๒) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกพาณิชยกิจ (๔) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (๔.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม (๔.๓) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (๕) หนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ามี ) (๖) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ ( ถ้ามี )
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้เอกสารอะไรบ้าง (08 มีนาคม 2564) ม.1 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) กรณีที่ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5602-9816
ตอบคำถามแล้ว 6 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่