องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับเด็กกี่ขวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รับสมัครเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ เด็กที่สมัครเข้าเรียนต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเเดือน เมษายน 2566 และเปิดเรียนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5602-9816

(โดย:บ้านหัวนาท่าช้าง เขียนเมื่อ:27 กุมภาพันธ์ 2566)

สอบถามเรื่องการเสียภาษีที่ดินครับ สามารถเสียผ่าน ON LINE ได้มั้ยครับ

ได้ค่ะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่านสามารถชำระภาษีฯ ผ่านระบบ ONLINE ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ห้วยไร่ คุณเปรมฤดี ชาอุ่น 089-6431155 ขอบคุณค่ะ

(โดย:นายมนัส หมุ่ยจันทา เขียนเมื่อ:17 สิงหาคม 2565)

อบต.หยุดพักเที่ยงมั้ยคะ? จะไปขึ้นเสียภาษี

ท่านสามารถมาติดต่อขอรับบริการที่ อบต.ห้วยไร่ ในช่วงพักเที่ยงได้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

(โดย:บ้านท่าช้าง เขียนเมื่อ:18 มีนาคม 2565)

จดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

๑.๑. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (๑) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) (๒) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกพาณิชยกิจ (๔) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (๔.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม (๔.๓) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (๕) หนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ามี ) (๖) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ ( ถ้ามี )

(โดย:คนบ้านร่องคู เขียนเมื่อ:14 มีนาคม 2565)

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) กรณีที่ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5602-9816

(โดย:ม.1 เขียนเมื่อ:08 มีนาคม 2564)

5 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่