สมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลผู้สมัคร คู่มือการใช้งานระบบ E-services
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ชื่อเล่น
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
อายุ

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อบิดา-นามสกุล
ชื่อมารดา-นามสกุล
ชื่อผู้อุปการะ
เบอร์โทรศัพท์


ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว ((ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) สำเนาสูติบัตร (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: