ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนหน่วยความจำเครื่องคอมพิงเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง