ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง