ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง