ชื่อเรื่อง : จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง