ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม UHT เดือน พ.ย , ธ.ค 64 และ ม.ค 65 จำนวน 23,790 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง