ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง