ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง