ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง