ชื่อเรื่อง : ซื้อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักงปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง