ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง