ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จอแสดงภาพ ขนาด 19.5 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง