ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-4933 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง