ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง