messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-7730064
นางเอกกัญญา ผดุงพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 083-4693993
นายสวัสดิ์ คำสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-1395360
นายประมวล คำโฉม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 090-7469004
account_box สมาชิกสภา
นายพงศธร คำก่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นางบานพับ สุกพุด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายเสลี่ยง เป้งทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายบุญทัน ป้องท้าว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายพงศธร คำก่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.3)
นางบานพับ สุกพุด
รองธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.4)
นายเปล่ง เพลียปลัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายมณีรัตน์ จักรศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางคำหล้า แถวภาพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายมนเทียน แร่นาค
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางอุบล ปาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นางภัทราพร นามวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายปัญญา ฆ้องวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
นางนวล ป้องท้าว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายบุญมี พุ้ยชัย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-6936-5091
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-1839-9059
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 09-0206-2449
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-9425-3788
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-3167-6250
account_box สำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.พรพิมล เทียมเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
น.ส.มัลลิกา แสงคำ
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเปรมฤดี ชาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสมบุญ ด้วงผาง
นักวิชาการพัสดุ
นางณฐมน นามกันยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรัชนก ดวงใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจินดารัตน์ ยอดคำ
นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ)
account_box กองช่าง
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ
นายช่างโยธา
นายบันทึก กองยอง
นายช่างไฟฟ้า
นายศิรชัช ชาอุ่น
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอะดุณ บรรเทา
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ แก่นโท
คนงานทั่วไป
นายฤทธิพงษ์ พวงคำ
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวทัศนีย์ บุญแท่ง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววรินทร มารอด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางน้ำค้าง ชาอุ่น
ครู คศ.2
นางจารุวรรณ สีมาก
ครู คศ.2
นางจันทกานต์ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.2
นางดวงใจ เมืองลี
ครู คศ.1
นางชรี่ เทียมเพ็ง
ครู คศ.1
นางยุพิน ปาศรี
ครู คศ.1
นางธิดารัตน์ ขยุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา สารีคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันทนา อินทร์ทูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพักตร์วิไล แก้วสาร
นักวิชาการสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ ศรีอินทร์คำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่