องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-6936-5091
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 08-6936-5091
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-1839-9059
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 09-1839-9059
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 08-6939-5907
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 09-0206-2449
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 09-0206-2449
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-9425-3788
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 09-9425-3788
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-3167-6250
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 08-3167-6250
account_box สำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ ชัยเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ ชัยเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
นายเพชร วันสา
คนงานทั่วไป
นายเพชร วันสา
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเปรมฤดี ชาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเปรมฤดี ชาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสมบุญ ด้วงผาง
นักวิชาการพัสดุ
นายสมบุญ ด้วงผาง
นักวิชาการพัสดุ
นางณฐมน นามกันยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณฐมน นามกันยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรัชนก ดวงใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรัชนก ดวงใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจินดารัตน์ ยอดคำ
นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวจินดารัตน์ ยอดคำ
นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ)
account_box กองช่าง
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ
นายช่างโยธา
นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ
นายช่างโยธา
นายบันทึก กองยอง
นายช่างไฟฟ้า
นายบันทึก กองยอง
นายช่างไฟฟ้า
นายศิรชัช ชาอุ่น
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศิรชัช ชาอุ่น
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอะดุณ บรรเทา
คนงานทั่วไป
นายอะดุณ บรรเทา
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ แก่นโท
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ แก่นโท
คนงานทั่วไป
นายฤทธิพงษ์ พวงคำ
คนงานทั่วไป
นายฤทธิพงษ์ พวงคำ
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวทัศนีย์ บุญแท่ง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวทัศนีย์ บุญแท่ง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววรินทร มารอด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววรินทร มารอด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางน้ำค้าง ชาอุ่น
ครู คศ.2
นางน้ำค้าง ชาอุ่น
ครู คศ.2
นางจารุวรรณ สีมาก
ครู คศ.2
นางจารุวรรณ สีมาก
ครู คศ.2
นางจันทกานต์ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.2
นางจันทกานต์ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.2
นางดวงใจ เมืองลี
ครู คศ.1
นางดวงใจ เมืองลี
ครู คศ.1
นางชรี่ เทียมเพ็ง
ครู คศ.1
นางชรี่ เทียมเพ็ง
ครู คศ.1
นางยุพิน ปาศรี
ครู คศ.1
นางยุพิน ปาศรี
ครู คศ.1
นางธิดารัตน์ ขยุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ขยุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา สารีคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา สารีคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันทนา อินทร์ทูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันทนา อินทร์ทูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพักตร์วิไล แก้วสาร
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพักตร์วิไล แก้วสาร
นักวิชาการสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ ศรีอินทร์คำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ ศรีอินทร์คำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 18