องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-6936-5091
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 08-6936-5091
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-1839-9059
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 09-1839-9059
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 08-6939-5907
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 09-0206-2449
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 09-0206-2449
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-9425-3788
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 09-9425-3788
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-3167-6250
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 08-3167-6250
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48