messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-6936-5091
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-1839-9059
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 09-0206-2449
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-9425-3788
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-3167-6250

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่