องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 1) การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า 2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ เข้มแข็งอุตสาหกรรมและชุมชน นโยบายการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วิสัยทัศน์ของตำบลห้วยไร่ “การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ความยากจนหมดไป ดำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้ให้แก่เยาวชน ราษฎรทุกคนสุขใจ” ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟู ศิลปะ จารีตประเพณี ฯลฯ 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พันธกิจ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน 2.ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 6การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด 7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการปกครอง 8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115