messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box สำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.พรพิมล เทียมเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
น.ส.มัลลิกา แสงคำ
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่