องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box สำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ ชัยเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ ชัยเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
นายเพชร วันสา
คนงานทั่วไป
นายเพชร วันสา
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135