messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 62
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 99
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 132
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 293
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 270
กิจกรรมการเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา/เทศกาลต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 342
กิจกรรมการทำบุญประจำปีของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 352
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 342
กิจกรรมการประชุมติดตามงานประจำเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 329
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 350
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 322
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่