องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบinfo poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่