messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ของนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
คู่มือนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือปฏิบัติงานของนิติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 358
คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 383
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 322
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 324
คู่มือปฏิบัติตามระเบียบช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 320
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 347
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 346
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 375
find_in_page คู่มือการใช้งานระบบ info poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 324
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 355
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่