messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder พรบ./พรก.
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview35
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview34
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview28

folder กฎกระทรวง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview28
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview29
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview30
กฎกระทรวง การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview30
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview25

folder ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดให้โรงสีข้าวทุกประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview18

folder ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview26
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview31
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview33
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview36
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview33


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่