องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder พรบ./พรก.
insert_drive_file พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder กฎกระทรวง
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file กฎกระทรวง การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ประกาศกระทรวง
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดให้โรงสีข้าวทุกประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5



× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่